Vedtægter

VEDTÆGTER FOR VEJRUP ANTENNEFORENING.                                      

                                              

                                               NAVN OG FORMÅL:

                                                       § 1
Foreningens navn er Vejrup Antenneforening.
 
                                                       § 2
Vejrup Antenneforenings formål er at være interesseforening for Vejrups Coaxantenneanlæg samt alternative tilslutningsteknologier afTV/Bredbåndsforbindelser.

                                                 MEDLEMMERNE:

                                                       § 3
Medlemmer er de husstande, der var tilsluttet Vejrup Coax-anlægget den 31.12.2015.

                                         GENERALFORSAMLING:

                                                        § 4
Generalforsamlingen er Vejrup Antenneforenings højeste myndighed.

                                                        § 5
Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt - senest i marts måned ogindvarsles ved meddelelse i lokalt blad/avis senest 2 uger før. Pågeneralforsamlingen fremlægges det reviderede regnskab.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om Vejrup Antenneforenings virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab - herunder fastsættelse af evt. udlodning.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Forslag til behandling under pkt. 4 skal med navns underskrifttilstilles foreningens formand senest 8 dage før generalforsamlingensafholdelse.

                                                           § 6
Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes med 8 dagesvarsel, når den finder det nødvendigt, ligesom 25% af medlemmerne ved skriftlighenvendelse til bestyrelsen kan forlange ekstraordinær generalforsamlingindkaldt. Dagsorden skal da tydeligt fremgå af skrivelsen. Bestyrelsen skal,når en sådan henvendelse foreligger, senest 3 uger efter indkalde til enekstraordinær generalforsamling, der indvarsles i lokalt blad/avis senest 1 ugefør afholdelsen.

                                                           § 7
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal.En til enhver tid lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.Hvert medlem har 1 stemme. I udlejningsejendomme har udlejeren 1 stemme uansetantallet af lejemål. Stemmeretten kan kun udøves ved personlig fremmøde.Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.                                                                

                                                           § 8
Vejrup Antenneforening ledes af en bestyrelse på 3 - 4 medlemmer. Der vælgesmedlemmer for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg ved den ordinæregeneralforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær,kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer debeslutninger, der er nødvendige for Vejrup Antenneforenings virksomhed.
Der kan ydes honorar/udgiftsrefusion til bestyrelsen.

                                                           § 9
Vejrup Antenneforening forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg ogpantsætning kun ved underskrift af hele bestyrelsen.

                                              REGNSKABOG ØKONOMI:                                                                                           

                                                           § 10                                                                                                                                                       Vejrup Antenneforenings regnskabsårer fra 1. januar til 31. december. Revision finder sted 1 gang årligt efterregnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerneønsker det. Der skal være økonomiske midler til afvikling/ nedtagning afAntenneforeningens tekniske udstyr.


                                                  VEDLIGEHOLDELSE:

                                                           § 11
Bestyrelsen sørger for, at teknisk udstyr holdes i forsvarlig stand, og at detforsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.
 
                                     VEDTÆGTSÆNDRINGEROG OPHØR:

                                                           § 12
Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af Vejrup Antenneforeningsmedlemmer stemmer herfor på en generalforsamling. Er 2/3 af medlemmerne ikketil stede, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, derskal afholdes senest 3 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres forforslaget. På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringervedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Ved evt. nedlæggelse af Antenneforeningen doneres hele formuentil gavn for Vejrup.

                                                           § 13

Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøresaf generalforsamlingen.

                                              ***********************************

Nærværende vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamlingden 23.03.2017.
                                                   

                                                           BESTYRELSEN:

Erik Stenager, Svend Erik Gejl Uhd, Poul Bjarne Holst.

Dirigent: Leif Hermansen                    
Cookies

Kontakt

Vejrup Antenneforening
Tlf.: 29 28 82 12
Email:Klik her